E Samschdeg hu verschidden Enovos-Clientë falsch E-Mailen am Numm vum Energieversuerger kritt.

Am Message sinn d'Leit drop higewise ginn, dass si eng Rechung duebel bezuelt hätten an iwwert e Link kéint een d'Suen zeréckfuerderen.

Wéi gesot, handelt et sech ëm Phishing-Mailen, fir u sensibel Donnéeë vu Clienten ze kommen.

Vun Enovos ass et den Appell u jiddereen, deen esou eng E-Mail kritt huet, net op Linken ze klicken an ënner kengen Ëmstänn perséinlech Informatiounen oder Bankdaten z'iwwermëttelen. Et distanzéiert ee sech och vun dëse Fake-Messagen, déi net aus hirem IT-Ëmfeld stamen.

Schreiwes vun Enovos

Betrügerische E-Mails

Enovos warnt vor erneutem Phishing-Versuch

Heute erhielten mehrere Enovos-Kunden eine betrügerische E-Mail, die vorgab, im Namen von Enovos zu handeln. In der Nachricht wurde vorgegeben, eine Rechnung sei doppelt bezahlt worden und über einen eingefügten Link könne man die Rückerstattung des Betrags einfordern.

Dabei handelt es sich um einen Angriff des Typs "Phishing". Dies ist ein Vorwand, um an die sensiblen Daten der Kunden zu gelangen. Enovos fordert alle Kunden, die eine solche betrügerische E-Mail erhalten haben, auf, nicht auf aktivierte Links zu klicken und unter keinen Umständen persönliche Daten oder Bankdaten zu übermitteln.

Enovos weist erneut darauf hin, dass die "Phishing"-E-Mail nicht auf bei Enovos gespeicherten Kundendaten beruht, da bislang kein Dritter Zugriff auf Kundendaten hatte oder haben wird. Enovos Luxembourg S.A. ist nicht der Autor dieser betrügerischen Nachricht, die von einer Plattform außerhalb ihrer IT-Umgebung stammt, und Enovos Luxembourg hat keine Möglichkeit, den Versand solcher Nachrichten abzufangen.

Luxemburg, 22. Januar 2022

E-mails frauduleux

Enovos met en garde contre une nouvelle tentative de phishing

Aujourd’hui, plusieurs clients Enovos ont reçu un e-mail frauduleux, prétendant être au nom d’Enovos, leur annonçant qu’une facture a été payée deux fois et invitant à cliquer sur un lien pour être remboursé.

Il s’agit d’une attaque du type « phishing ». Ceci est un prétexte pour s’approprier des données sensibles des clients. Enovos demande à tous ses clients ayant reçu un tel mail frauduleux de ne pas cliquer sur des liens activés et de ne communiquer en aucun cas données personnelles, ni des données bancaires.

Enovos tient à préciser que l'e-mail de « phishing » n'est pas basé sur des données clients enregistrées chez Enovos, car aucun tiers n'a, à ce jour, eu ou n'aura accès à des données clients. Enovos Luxembourg S.A. n’est pas l’auteur de ce message frauduleux, provenant d’une plateforme externe à son environnement informatique et Enovos Luxembourg n’a aucun moyen d’intercepter l’envoi de ces messages.

Luxembourg, le 22 janvier 2022