Soss war et eng vun de wichtegsten Neijoerschreceptiounen. Wéinst der Pandemie huet d'Fedil hir Membere fir d'zweete Kéier via Online-Discours adresséiert.

Wa fir d'Patronat d'lescht Joer eent war, dat duerch d'Reprise markéiert war, sou mécht engem d'Präisdeierecht lo Suergen. D'Liwwerkettegesetz, fir dat jo eng ganz Rëtsch ONGen antrieden, gesäit d'Fedil als komplexe Sujet un, deen net dierft am nationalen "Cavalier-Seul" geschéien.

Wat d'ambitiéis Klimaschutzziler ugeet, weist d'Fedil op den Ënnerscheed tëscht der Faisabilitéit an den Ambitiounen hin. D'aktuell Hausse vun den Energiepräisser wier nëmmen e Virgeschmaach vun deem, wat geschwë géif bléien, sou d'Fedil-Presidentin Michèle Detaille.

Michèle Detaille

Aner Problemer fir d'Betriber gesäit d'Fedil an der Disponibilitéit vun der Main d'oeuvre an dem Absenteismus, deen de Patronen ze schafe mécht.

A senger Äntwert op dësen Discours huet de Staatsminister Bettel drop higewisen, datt d'Fedil ëmmer e fiabele Partner gewiecht wier an och bleiwe géif - dëst Joer géif vun der Après-Kris an dem Renouveau dominéiert ginn, wou Meta-Tendenze wéi d'Decarbonisatioun, d'Lutte géint de Klimawandel an d'Transitioun op dat Digitaalt géifen dominéieren - an do wier Lëtzebuerg gutt positionéiert.