D'CSV huet eng Reunioun vun der Kommissioun fir d'Famill an d'Integratioun mat der Familljeministesch Corinne Cahen ageruff.

D'CSV wëll d'Familljeministesch d'Urgence an d'Chamberkommissioun convoquéieren. Wéi et am Bréif un de Chamberpresident heescht, mécht ee sech Suerge wéinst engem Grupp fir Altersheemer mam Numm ORPEA, deen Haiser zu Märel a Stroosse wëll opmaachen.

Den internationale Grupp krut rezent reprochéiert, datt eeler Leit an hire Strukturen a Frankräich schlëmm mësshandelt goufen. D'Cofraktiounscheffen Hansen a Roth an den Deputéierte Marc Spautz fuerderen an deem Kader dréngend Informatioune vun der Familljeministesch Corinne Cahen. D'Piraten haten dës Woch och schonn eng parlamentaresch Fro zu deem Thema gestallt, fir déi awer nach keng Äntwert virläit.

Schreiwes

Concerne : Convocation d’urgence de la Commission de la Famille et de l’Intégration

Monsieur le Président,

Conformément aux articles 23 (3) du Règlement de la Chambre des Députés, notre groupe politique veut voir convoquer d’urgence une réunion de la Commission de la Famille et de l’Intégration en présence de Madame la Ministre de la Famille.

La réunion portera sur les révélations récentes faites auprès d’ORPEA, un groupe privé actif dans le domaine de la santé des personnes âgées, accusé de maltraitance sévère dans ses établissements pour personnes âgées en France. Ce même groupe aurait soumis une demande d’agrément pour ouvrir sa première maison de soins à Merl prévue en mars 2022. Une deuxième résidence serait d’ores et déjà annoncée à Strassen.

Dans ce contexte, nous insistons de voir convoquer une réunion de la Commission de la Famille et de l’Intégration pour que Madame la Ministre puisse nous fournir des informations supplémentaires sur ce dossier.

Nous vous prions dès lors de transmettre la présente demande à Monsieur le Président de la Commission de la Famille et de l’Intégration afin que Monsieur le Président de la Commission susmentionnée puisse conformément à l’article 23 (2) du Règlement de la Chambre convoquer une réunion de la Commission susmentionnée.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.