Bei ville Leit dierft d'Opreegung schonn ufänken, souwuel bei de Schüler wéi bei den Elteren. En Dënschdeg ass nämlech den Optakt vun den Ofschlossexamen.

Vun en Dënschdeg u schreiwen alles an allem 3.557 Schüler a Schülerinnen hir Ofschlossexamen. 1.600 trieden am Enseignement classique un, an 1.936 am General.

Derbäi kommen nach emol 21 Kandidaten, déi hiren Ofschloss an Owescoursen nohuele wëllen. Dës Zuelen nennt den Educatiounsministère en Donneschdeg. Déi schrëftlech, mëndlech a praktesch Exame gi vun am Ganzen 1.458 Membere vun 236 Examenskommissiounen evaluéiert.

Schreiwes

3.557 candidats inscrits aux examens de fin d’études secondaires 2022 – session d’été (12.05.2022)

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Les épreuves écrites des examens de fin d’études de l’enseignement secondaire classique et secondaire général commencent le mardi 17 mai 2022.

Au total, 3.557 candidats, dont 2.009 jeunes femmes (56,5%) et 1.548 jeunes hommes (43,5%), sont inscrits à la session d’été 2022.

Les inscriptions aux différents examens de fin d’études se répartissent comme suit:

  • examen de fin d’études secondaires classiques: 1.600 élèves (876 jeunes femmes et 724 jeunes hommes);
  • examen de fin d’études secondaires générales: 1.936 élèves (1.122 jeunes femmes et 814 jeunes hommes);
  • 21 élèves des cours du soir (11 jeunes femmes et 10 jeunes hommes) se présentent aux examens de fin d’études.

Les épreuves écrites, orales ou pratiques sont évaluées par 1.458 membres de 236 commissions d’examen.

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, souhaite beaucoup de succès à tous les candidats pour ces examens qui concluront leurs études au lycée et qui leur ouvriront la voie aux études supérieures ou à la vie active.