Dat äntwert de Bauteminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Sven Clement.

Deen huet opgrond vun enger Enquête vum Konkurrenzrot gefrot, ob doduercher, datt e relativ groussen Undeel vun Ausschreiwungen dacks un eng kleng Zuel u Betriber géing goen, Projeten de Steierzueler kéinte méi kaschten.

De Minister deelt d'Aschätzung vun engem Oligopol (wou e puer Betriber sech e Marché opdeelen, nvdr) wéi gesot net: hien erwäänt e Beispill, wou bei engem Appel à candidatures ronn 30 Architektebüroen, jeeweils eng Dosen Ingenieursbüroen am Génie Civil an och an der Technik sech gemellt hätten. Dat géing kloer weisen, datt et Konkurrenz um Marché géing ginn. Zwar géing et deelweis vläicht manner Büroe ginn ewéi fréier, mee dofir géing et elo méi grouss Büroe ginn, déi doduercher awer déi néideg Kompetenze fir grouss Projeten hätten.