De Logementsminister Henri Kox huet zouginn, datt d'Krittäre vum aktuelle Gesetz net ganz kloer wieren. Dat soll sech mam Pacte Logement 2.0 änneren.

Chamber Logement / Reportage François Aulner

Eng Rei sozial Wunnenge wieren un d'Kanner vu Promoteure gaangen. D'Promoteure musse bei gréissere Projete jo laut Gesetz e gewëssenen Undeel un abordabele Wunnenge bauen. Den CSV-Deputéierte Gilles Roth sot an engem Debat an der Chamber, dat wier him "zu Ouer" komm. Hien huet och erkläert, datt Kanner vu Promoteuren, wa se zum Beispill Student sinn, déi "Ich hab nix"-Krittären, fir esou Wunnengen ze kréien, duerchaus kéinten erfëllen. De Logementsminister Henri Kox huet zouginn, d'Krittäre wieren net kloer. Mä dat géing sech mam neie Pacte Logement 2.0 änneren, quitt datt nach Klärungsbedarf do wier an Diskussiounen nach am gaange wieren, notamment mat de Gemengen.

An engem Schreiwes vun en Donneschdeg geet de Ministère dann nach eng Kéier op d'Problematik an, datt Kanner vu Promoteure déi Sozialwunnenge kënne kafen. Esou kënnen dës Zorte vu Wunnengen an Haiser just u Persoune verkaf oder verlount ginn, déi net schonn am Besëtz vun enger Immobilie sinn. Dës Reegele géife fir jidderee gëllen, onofhängeg dovun, wéi vill d'Eltere besëtzen oder verdéngen.

Well d'Wunnen net méi just fir méi aarm Stéit ëmmer manner bezuelbar gëtt, mä de Problem antëscht an der Mëtt vun der Gesellschaft ukomm ass, versicht d'Regierung en zweete Marché vu bezuelbare Wunnengen ze schafen, déi, wann et geet, och sollen an ëffentlecher Hand bleiwen. Dat war den Haaptmessage am Debat, an deem et eigentlech iwwert de "Fonds spécial de soutien au développement du logement" gaangen ass.

A mat deem Fong wier ee gutt ënnerwee, sou den Henri Kox. Virun 2017 wier een am Duerchschnëtt just op 40 Milliounen Euro pro Joer ëffentlechen Invest komm. Elo wier ee bei 170 Milliounen. De Logementsminister huet sech doriwwer gefreet, well dat eng enorm Hausse wier. D’CSV, déi dëse Fong ënnerstëtzt, huet awer eng aner Lecture vun den Zuelen. Hiren Deputéierte Felix Eischen sot, den Zouwuess wier net esou grouss ewéi ugekënnegt.

Soit, geet et dem Henri Kox no, kéim ee mëttelfristeg op eng Hallef Milliard Euro ëffentlechen Investissementer an de Logement pro Joer. Un de private Secteur, dee kritiséiert, net genuch mat agebonnen ze ginn, huet de Logementsminister geäntwert, de Staat hätt keng Baggeren: "Gläich eng hallef Milliard, déi gi voll an déi privat Wirtschaft, well: wie baut? Wien ass dee Büro, deen déi Planunge mécht, wien ass deen, deen d’Entwécklung mécht? Majo, dat ass déi privat Wirtschaft".

Chamber Logement: Fro vum Gilles Roth an d'Äntwert vum Henri Kox

D'Schreiwes vum Logementsministère

Sozialwohnungen für Kinder der Promotoren? (30.06.2022)

Communiqué par : ministère du Logement

 

Während der Orientierungsdebatte zum öffentlichen Wohnungsbau, die diese Woche in der Abgeordnetenkammer stattgefunden hat, wurde die Frage aufgeworfen, ob es stimme, dass Sozialwohnungen, die im Rahmen von Neubaugebieten entstehen, an die Kinder der Promotoren verkauft werden.

Dazu nimmt das Wohnungsbauministerium folgendermaßen Stellung:

Der Artikel 29 des kommunalen Planungsgesetzes, der mit dem Pacte Logement 2008 eingeführt wurde, ermöglichte es den Gemeinden dafür zu sorgen, dass innerhalb von Neubaugebieten mindestens 10% erschwinglicher Wohnraum entsteht. Leider haben die Gemeindeverantwortlichen in den letzten 14 Jahren nur ungenügend von dieser Gestaltungsmöglichkeit profitiert um tatsächlich öffentlichen erschwinglichen Wohnraum zu schaffen. Wenn die Gemeinden die Umsetzung nicht konsequent durchführen, passiert es immer wieder, dass diese Wohnungen nicht an „Primen-Empfänger“ verkauft oder vermietet werden.

Deshalb wurde mit dem neuen Pacte Logement 2.0 der Artikel 29bis eingeführt, der die Schaffung von öffentlichen erschwinglichen Wohnungen in Neubaugebieten obligatorisch und automatisch macht. Gleichzeitig arbeitet das Wohnungsbauministerium eng mit allen aktiven Gemeinden zusammen um in den Neubaugebieten, die noch unter die alte Regelung fallen, die Rahmenbedingungen zu straffen und falls irgend möglich auch hier öffentlich erschwinglichen Wohnraum zu schaffen. Dies hängt jedoch sehr stark vom politischen Willen der Gemeinden ab.

Die Regeln des öffentlichen Wohnungsbaus und seiner Fördermaßnahmen sehen darüber hinaus vor, dass Wohnungen nur an Personen und Familien verkauft oder vermietet werden die nicht bereits Besitzer einer Immobilie sind. Diese Regeln gelten für alle gleich, unabhängig von den Einkommens- oder Besitzverhältnissen der Eltern.