Et geet ëm de Projet Campus Gare zu Iechternach a méi genee ëm d’Energiezentral, déi an Zukunft de Gros vun de Gebaier soll hëtzen.

Iechternach baut ouni Geneemegungen – dat war d’lescht Woch de Reproche vu Gemengeconseilleren, engem Affekot, an dunn och aus dem Ëmweltministère, deen de concernéierte Chantier op eng Decisioun vum 22. Juli, zougemaach huet.

Hei geet et bei de Reportage vu leschter Woch.

De Buergermeeschter hëlt Positioun

Zwou Geneemegunge feelen ëmmer nach: eng, déi et der Gemeng erlaabt, eng Rei Beem ewech ze maachen; an eng zweet, an där d’Waasserwirtschaftsamt d’Pläng vun der Zentral muss guttheeschen.

Hien hätt haut méi Informatiounen ewéi den 18. Juli. Mam 18. Juli mengt de Buergermeeschter dee faméise Gemengerot, wou hien der Oppositioun erkläert huet, et hätt een ewell de Feu Vert fir ze bauen: falsch. D’Waasserwirtschaftsamt hat do guer keng Pläng, gouf confirméiert; an d’Naturverwaltung sot, si hätt keen Accord ginn, fir 3 Beem ze haen, déi op eemol awer Zack Zack ewech gemaach gi waren.

Sinn dem Iechternacher Schäfferot Autorisatiounen egal?

De Buergermeeschter erkläert, hie wier paff, dass déi Kreep, déi ee bräicht, net do waren, respektiv nach ëmmer net do wieren. D’Demande hätt een am Januar agereecht an et géing ëm méi ewéi e puer Beem – och d’Plaz, wou de Parking gebaut gëtt, wier do concernéiert. No 6 Méint en Accusé de Réception an dono eréischt wier ee gewuer ginn, dass nach Dokumenter géinge feelen.

Well Sportshal a Schoul vun där Energiezentral ofhängeg wieren an dat bis ugangs nächst Joer misst funktionéieren, wier een am Zuchzwang gewiescht, well et esou laang gedauert hätt. Et hätt ee virgegraff, an déi Beem ewech gemaach, vun deenen ee gewosst hätt, dass et eng Autorisatioun géif ginn.

Reng juristesch net korrekt, mee…

Reng juristesch net korrekt, gëtt de Buergermeeschter zou, mee et wier en bon père de famille, am Interessi vun der Saach gehandelt ginn.

Nom Kontakt elo mat den zwou zoustännege Verwaltungen aus dem Ëmweltministère ass de Schäfferot optimistesch; se hätten alles dobannen, wat se bräichten, fir d’Geneemegungen ze ginn. Dat wier jo vläicht nom Kollektiv-Congé.

Energiezentral wier net méi a Zone Verte

Kritesch bleift dat hei: Eng Energiezentral laanscht d’Sauer, eng Zone, wou ee bei Héichwaasser mat Sécherheet naass Féiss kritt, wier keng Zone Verte méi, seet den Yves Wengler. De Schäfferot hat 2018 eng Modification Ponctuelle vum PAG a Prozedur ginn, déi op alle Fall am Mäerz zejoert vun der Inneministesch approuvéiert ginn ass. Den Terrain, wou d’Energiezentral soll hikommen an deels och schonn opgeriicht ass, léich domadder elo an enger BEP, enger Zone de bâtiments et d’équipements publics.

D’Oppositioun ass an Oppositioun, bleift bis elo awer zréckhalend.

Beim Verwaltungsgeriicht ass antëscht och eng Plainte géint de Bau vun der Energiezentral agereecht ginn.