Nieft den Traditiounsbetriber ginn och ëmmer rëm nei Spiller gebraucht, déi frësche Wand erabréngen.

Streng Krittäre fir Fouer-Stänn / Rep. Sabrina Backes

Den 19. August fänkt d'Schueberfouer erëm un. Tëscht 500 a 600 Demandë vu Foraine ginn all Joer bei der Stad Lëtzebuerg eran. Tatsächlech ugeholl ginn der awer just ëm déi 230 Stéck, eng 20 dovunner fir d'éischte Kéier. Ma wéi eng Krittäre mussen d'Geschäftsleit iwwerhaapt erfëllen, fir kënne fir d'Fouer zougelooss ze ginn?

D'Schueberfouer brauch all Joer en Highlight, eng grouss Attraktioun, déi esou nach ni um Glacis stoung. Dëst Joer ass dat den Dämonium, eng Geeschterbunn op e puer Etagen. Alles an allem sinn dës Kéier eng 20 Neiheete mat dobäi. Traditiounsbetriber hunn dogéint quasi eng fest Plaz op der Schueberfouer, seet de Laurent Schwaller, Chef vum Service fêtes et Marchés vun der Stater Gemeng.

Wien eng Plaz op der Fouer kritt, entscheet um Enn de Schäfferot. D'Viraarbecht mécht awer de Service des fêtes et marchés. U si mussen d'Forainen och hir Demandë mat allen néidege Pabeiere schécken. Da gëtt am Service den Tri gemaach. Hei gëtt da gekuckt, ob d'Geschäftsleit sech u bestëmmte Krittären halen. De Laurent Schwaller, Chef de service: "Dat éischt ass d'Sécherheet, si musse Zertifikaen ofginn, dass hir Manegen, hir Stänn all kontrolléiert goufen an an der Rei sinn. Dono sur place gëtt och nach eng Kéier eng Kontroll gemaach, mee dat ass d'Basis. Da kucke mer déi aner Krittären, dat ass d'Attraktivitéit, d'Ästhetik, den Interêt vum Geschäft oder vum Produit."

Op déi eenzel Krittäre ginn da Punkte verdeelt an da gëtt ee Klassement pro Kategorie gemaach. Déijéineg, déi déi meeschte Punkten hunn an och vun der Plaz hier nach op de Glacis passen, gi geholl. Hei passt de Stater Service nämlech och dorobber op, datt ee gewëssen Equiliber agehale gëtt tëscht den ënnerschiddleche Manegen, Geschäfter an der Restauratioun.

D'Lëtzebuerger Forainen akzeptéieren dës Reegelungen. De Charles Hary, President vun der Fédération nationale des commerçants forains: "Ech mengen, et huet ee sech u verschidde Konditiounen ze halen, ech mengen, et huet ee seng Plaz ze bezuelen, säi Stroum ze bezuelen, all déi Saachen ziele jo och, an och, wéi ee sech behëlt. Ech mengen, d'Geschäft muss funktionéieren. Et ka jo net sinn, dass een op der Fouer ass an d'Halschecht vum Geschäft funktionéiert net. Dat sinn all déi Saachen, déi och bewäert ginn an ech mengen, dat ass gutt esou."

De Service des fêtes et marchés betount awer och, datt bestëmmten Traditiounsbetriber och ëmmer d'Chance op eng Plaz wäerten hunn. De Laurent Schwaller erkläert: "Et ass ee ganz wichtege Punkt, dass mer déi Klassiker, déi d'Leit och wëllen hunn, dass mer déi natierlech setzen, ech mengen, déi kennt een. An da ginn et natierlech och nei Manegen, déi een och kennt, well een d'Saachen natierlech och op aner Plaze kucke geet, respektiv ganz nei Saachen, déi erauskommen, do gi mer natierlech och an d'Fabrick kucken."

Dem Laurent Schwaller no wier et wichteg, eng Mëschung aus verschiddene Stänn ze hunn. Nieft den Traditiounsbetriber, déi d'Leit gären hunn, missten et och ëmmer rëm nei Spiller ginn, déi d'Fouer interessant maachen. De Fouermeeschter a seng Ekippe sichen all Joers no deem richtege Mix. Grouss Attraktiounen, Spiller fir d'Kanner, Iessbuden a Verkafsstänn, wichteg ass, datt fir jiddwereen eppes dobäi ass.