Den ADR-Deputéierte Jeff Engelen huet d'aktuell Situatioun beim Minister fir sozial Sécherheet hannerfrot.

Parlamentaresch Fro Zuel vun Invaliderenten/Jean-Marc Sturm

An der Äntwert op déi parlamentaresch Fro gëtt ee gewuer, dass aktuell iwwer 17.000 Invaliderenten ausbezuelt ginn. Et geet ëm bal 10.000 Männer  a ronn 7.400 Fraen.

Fir all Assuré, deen eng Invaliderent ufreet, gëtt en individuelle medezineschen Avis gemaach. Dozou gëtt et keng Klassifikatioun. Et ass also net méiglech ze soen, wéi vill Invaliderenten op physesch a psychesch Ursaachen zeréckzeféiere sinn.

Wann déi Concernéiert 65 Joer depasséieren, gëtt aus der Invaliderent eng Alterspensioun. Do geet et am Cumul iwwer 42.000 Persounen.

An de leschte Joren ass d'Zuel vun Invaliderente relativ konstant bliwwen, dat mat ronn 17.000 Fäll d'Joer.

Den Assuré muss eng Demande bei der Pensiounskeess maachen. Wann déi administrativ Konditioune fir eng Invaliderente erfëllt sinn oder erfëllt kéinte sinn, kritt den Assuré e Formulaire geschéckt, deen den Assuré u säin Dokter weidergëtt. Den Dokter fëllt dëse Formulaire mat medezineschen Donnéeën aus a schéckt en un d’Pensiounskeess. Déi léisst de Fall vun engem Kontrolldokter préiwen.

An de meeschte Fäll handelt et sech ëm Aarbechtsaccidenter, dono kommen d'Accidenter bei Trajete respektiv Beruffskrankheeten.