De Bauer huet sech un d'Prozedure gehalen a krut fir säi Projet gréng Luucht. Dëst passt den Awunner vun der Géigend awer net.

D’Awunner vun Uewerpallen an der Gemeng Biekerech wiere sech géint de Bau vun engem Stall net wäit ewech vum alen Duerfkär a virun allem, dat fannen si, ze no bei hiren Haiser. De concernéierte Bauer vu Kolpech huet sech bei senge Projet un d’virgeschriwwe Prozedure gehalen a krut elo op den 29. November datéiert en drëtt positiivt Schreiwes vum Environnement: de Stall fir 330 Béischten dierf gebaut ginn. An d’Awunner maache weider Recours.

Si si scho méi laang amgaangen, sech ze wieren, a wiere sech dobäi och weider. Een drëtte Recours un den Environnement ass eraus, eng Äntwert op déi zwee éischt hätte si nach net kritt. Si kréien, esou eis Impressioun, esou lues d’Flemm an awer gehäit hei keen d’Knëppele bei d’Tromm. Éischter wëll ee weider déi Demarche maachen, déi engem zu Verfügung stinn, seet de Karl Heinz Dick, en Awunner vun Uewerpallen. Dëse Projet géif d'Natur belaaschten an et géif een d'Argumenter vun de Leit net all consideréieren.

Natierlech muss, wann esou eng Fläch zougebaut gëtt an en Hank direkt dobäi ass, nom Reewaasser an der Reewaassergestioun gekuckt ginn. Heifir géif et eng Léisung an dowéinst de Go vum Waasserwirtschaftsamt, erkläert den Direkter vum Amt Jean-Paul Lickes. Well wann de Site bis steet an et reent, leeft net méi Waasser erof, wéi wann de Site guer net do ass.

Dee Mann, deem seng Iddi fir schlecht Laun suergt huet Limousinnen, déi, wann et kal gëtt, an Zukunft solle vun der Weed an d’Wanterresidenz uewen iwwert dem Tontelerwee plënneren. Et kënnt en Stall fir d'Kéi awer och en Hangar fir d'Stréi, Hee an d'Maschinnen, esou wéi e Fahrsilo, erkläert de Georges Weis.

Kee wëll hannert sengem Haus eppes hunn, wat seng Aart ze liewen beaflosst, seet den Emmanuel Gilson, en aneren Awunner. Mä hei géif et awer Alternative ginn.

An eben déi Alternativ wéilt den Environnement net, well de Stall da vun iwwerall gutt ze gesi wier, erënnert sech de Georges Weis. Um Site vis-à-vis hätt hien dann och net genuch Plaz, fir seng Béischten erauszeloossen. Schued, dass een déi net kann als Schidsriichter asetzen an demokratesch decidéiere loossen. Am ganzen dierfen am Stall nämlech 330 Limousinnen zesumme wunnen.

Extrait Georges Weis iwwert de Bau vum Stall
De Bauer vu Kolpech erkläert, wéi säi Projet zu Uewerpallen soll ausgesinn an u wéi eng Konditiounen hie sech muss halen.
Extrait Georges Weis iwwert d'Naturverwaltung
De Bauer vu Kolpech huet d’Impressioun dass d’Naturverwaltung géint en alternative Site gewiescht wier.