A béide Gemengen hu sech d'Leit also kloer fir eng Fusioun mam jeeweilegen Noper ausgeschwat.

Zu Téinten ware 738 Bulletine valabel. 473 sote Jo, dat si 64,09%, an 265 soten Nee, dat sinn der 35,91%.

Zu Béiwen un der Atert waren 1.289 Stëmme gülteg, dovu waren der 896 mat Jo (69,5%) an 393 mat Nee (30,5%).