Wéi ass d'Relatioun tëscht der Sprooch an der Integratioun vun den Auslänner? Dat war eng vun de Froen am leschte Politmonitor.

56% vun de Lëtzebuerger waren an där Ëmfro der Meenung, datt een net kann hei am Land integréiert ginn, wann ee kee Lëtzebuergesch schwätzt.

Eng aner Klack hat et vu Säite vun den auslännesche Matbierger ginn, 69% hu gemengt, datt ee wuel kann integréiert ginn, esouguer wann ee kee Lëtzebuergesch ka schwätzen.

D'Gesetz vun 2008 iwwer d'Lëtzebuerger Nationalitéit gesäit ee Sproochentest fir d'Auslänner vir, déi Lëtzebuerger wëlle ginn. Deen néidege Sproochentest gëtt exklusiv am INL gemaach.

Diane Klein huet sech am Institut national des Langues informéiert, wat genee verlaangt gëtt:

AUDIO: Sproochentester - De Reportage vum Diane Klein

Lëtzebuergesch schreiwe muss een net kënnen, fir de Sproochentest ze packen, mä am Schwätze muss een ee sougenannten Niveau A2 erreechen a beim Héiere-Verstoen ee B1.

Direktrice vum INL, Karin Pundel, präziséiert, wat déi Niveaue bedeiten, ugefaange beim Schwätzen: Mat engem A2 misst ee kënnen am Alldag op einfach Aart a Weis mat Leit kommunizéieren.

Da wat de B1 ugeet: Am Héierverständnis bedeit dëst, datt een eng Nouvelle um Radio verstoe kann.

Fir déi Niveauen ze situéieren, nom B1, wären nach B2, C1 an C2 méiglech, woubäi den C2 da praktesch géif Mammesprooch bedeiten.

De Sproochentest ass gepackt, wann ee Kandidat, a béiden Tester all Kéiers op mannst 50% vun de Punkten erreecht huet. Zënter 2008 a bis zejoert hu bal 4.000 Leit vun de ronn 5.650, déi sech presentéiert haten, d'Tester gepackt. An der Moyenne vun deene 7 Joer war den Taux d'Echec bei 27%. Ee vun de Kandidaten hat et 12 mol probéiert. Ënner deenen, déi et net packen, ginn et dem Karin Pundel no Leit, déi ni a Lëtzebuergesch Coure waren, Anerer waren nach ni an enger Examenssituatioun a ginn net eens an et gi Leit, déi sech net informéiert hunn, wat am Sproochentest iwwerhaapt op se duer kënnt.

Wat den Niveau vun de Kompetenzen ugeet, déi verlaangt sinn, ass d'Direktesch vum INL awer net waarm dofir en erofzesetzen. Eventuell d'Méiglechkeet vum Kompenséieren anzeféieren, wier och problematesch. D'Sproochentester ganz falen ze loossen, ass fir d'Karin Pundel keng Optioun. D'Nationalsprooch wier einfach wichteg fir d'Integratioun.

Am Politmonitor hate sech och 66% vun de Lëtzebuerger, dogéint ausgeschwat, datt et sollt eng Dispens vum Sproochentest ginn, fir déi Leit, déi zënter 20 Joer am Land liewen a 57% ware géint eng Vereinfachung vun deenen Tester.