Bei Kanner a Jugendleche verbreet sech iwwer "WhatsApp" e Kettebréif, deen eng Doudesmenace enthält.

Et ass e Kettebréif a Form vun enger Audio-Datei, wou eng Computerstëmm een opfuerdert, fir de Bréif a kuerzer Zäit un op mannst 20 Leit weider ze schécken, soss géif den Empfänger selwer, awer och seng Mamm an aner Membere vu senger Famill an noer Zukunft ëmbruecht ginn.

D'Stëmm erkläert weider, wat d'Folge sinn, wann een et net mécht a gëtt och "Beispiller" vu Leit, déi ënner schreckleche Quale gestuerwe sinn, well si anscheinend de Bréif net weider verschéckt hunn.

D'Police deelt mat, datt Leit, déi de Bréif net weider schécken, keng Konsequenze musse fäerten. Beim Bréif handelt et sech ëm e schlechte Witz, dee just dofir gemaach gouf, fir Angscht an Onsécherheet bei de Kanner a Jugendlechen ze verbreeden. Weider ass et wichteg, datt Elteren an Erzéier d'Kanner iwwer d'Ëmstänn informéieren.

Dowéinst réit d'Police, datt ee mat de Kanner d'Phänomen beschwätze soll an hinne kloer maachen, datt een esou Kettebréiwer net weiderschécke soll an och, datt dëst da keng negativ Folge wäert hunn.