D’Associatioun vun de Studentecerclen ass iwwerrascht doriwwer, datt d’UNEL e Mëttwoch eng konkret Positioun zu der “Chambre des étudiants” ofginn huet.

Der ACEL no hätt d’Union nationale des Etudiants Luxembourgeois sech bis elo an den Diskussiounen ëmmer zeréckgehalen. Eréischt duerch d’Presse wier si iwwert den Avis vun der Unioun gewuer ginn.

Iwwerhaapt wier d’Chambre des Etudiants eng Iddi, déi d’ACEL scho während der Reform vun de Studiebäihëllefen opgeworf huet. Deemools wier déi och dem zoustännege Minister Meisch an dem Staatssekretär Marc Hansen virgeluecht ginn.

D’ACEL kritiséiert dann och, datt am Avis vun der UNEL e Mëttwoch, d’Objektiv, datt d’Studente bei der Regierung Gehéier fannen , net schéngt dat preliminärt Zil ze sinn.

Positioun vun der ACEL am Dossier „Chambre des Etudiants“

De Projet vun enger gesetzlech verankerter Studentevertriedung ass vun der ACEL während
der Reform vun de Studiebäihëllefen an d’Spill bruecht ginn. Am Oktober 2014 hate mir am
Kader vun der REEL zu München dëst och scho mam Här Minister Meisch beschwat a konkret
Iddië gesammelt. Dës Propositiounen sinn dunn vum Ministère ugeholl ginn an et ass am
Mee zu enger Entrevue vun der ACEL, der CGJL an der UNEL mam Här Staatssekretär Hansen
komm. Do konnt all Akteur seng Iddiën a Virstellunge presentéieren. Et ass festgehale
ginn, dass mir dës a schrëftlecher Form bis Mëtt September dem Ministère era reechen.
Dono sollt dann an enger neier Entrevue zesummen driwwer geschwat ginn, an déi eenzel
Virschléi analyséiert ginn. Dës Propositiounen waren éischter als „base de discussion“ geduecht,
a sollte keng definitiv Positioun duerstellen.
D’UNEL huet sech bis elo leider gréisstendeels aus der Diskussioun em d’gesetzlech verankert
Studentevertriedung erausgehalen. Eis eegen Positioun déi mir an eisem Avis formuléiert
hunn ass hinnen awer scho säit Méint bekannt. Gëschter hunn si hiren Avis der Presse
virgestallt. Mir sinn iwwerrascht, dass mir vun der UNEL hirer konkreter Positioun réischt
an der Press héieren hunn, a mir eis net konnte virdrun doriwwer austauschen.
Mir sinn der Meenung, dass et am Moment am wichtegsten ass, zesummen un den eenzelnen
Iddiën ze schaffen an ze kucke wéi eng ee kann dovunner ëmsetzen. Dësen Dialog huet
eis awer bis elo mat der UNEL gefeelt.
Am Unhang fannt dir eisen Avis mat eisen Virschléi zu der „Chambre des Etudiants“, wéi mir
se am September beim Ministère era gereecht hunn. Dës sinn an villen Treffen am Comité,
mat eisen Memberen an op der REEL entstanen.
De But vun dësem Projet ass an eisen Aen, dass d’Studente vun der Regierung gehéiert
musse ginn an sou hir Besoinen besser berücksichtegt ginn. Beim Liese vum Avis vun der
UNEL ass et bei eis sou riwwer komm, wei wann si dëst préliminärt Ziel net géifen deelen.
An éischter Linn schéngt et hinnen em d’Schafe vun enger Diskussiounsplattform ze goen.
Mir wäerten eis an der nächster Zäit nach eng Kéier mam Ministère un en Dësch setzen an
dëse Projet méi am Detail ausschaffen.