Déi nei Plan-sectorielle sinn eraus an och dës Kéier huet de Mouvement écologique nees Propose ginn, fir déi Pläng ze verbesseren.

AUDIO: Mouveco iwwer sektoriell Pläng / Reportage Danielle Goergen

2014 hat de Mouvement écologique schonns en Avis zu de Plans sectoriels a Saache Landesplanung eragereecht. Déi nei sinn elo raus an och dës Kéier hu si nees Propose ginn, fir déi Pläng ze verbesseren. Bis en Donneschdeg hat déi ëffentlech Prozedur gedauert.

Et wier ee frou, dass dës Pläng endlech op den Dësch kommen. Mam Gros vun de Projete wier een och zefridden an et géing een och begréissen, datt verschidde Punkten, déi deemools schonns ugeschwat goufen, elo geännert oder verbessert goufen. Wat awer feelt, ass e Kontext, e gesamte Kader, wou erkläert gëtt a wat fir enger Logik déi eenzel Projete sech situéiere géingen. DʹZil vun de Pläng kéim ganz einfach net eraus, esou dʹBlanche Weber, d'Presidentin vum Mouvement écologique.

D'Blanche Weber: D'Landesplanung seet jo, dass bestëmmten Uertschafte méi wuesse sollen, anerer manner, datt sech net alles soll hott an har entwéckelen, dat war an den ale Pläng virgesinn an aus juristesche Grënn geet dat elo net méi. Dat heescht mir hunn hei éischter e Sammelsurium vun dacks gudde Projeten, wou dann einfach een eenzelne Projet ass.      

Dann ass och endlech de Plang "geschützte Landschaften" do, wou elo soll gekuckt ginn, dass net ëmmer méi an dʹLandschaften era gebaut gëtt an datt dʹUertschaften net ëmmer méi anenee wuessen. Net ganz averstane wier een awer mat de Pläng zum Stroossebau. Et wier ee Grondsätzlech mat der Mobilitéitspolitik vum Ministère zefridden, mee de Stroossebau stéing ze vill am Fokus an et misst een dem ëffentlechen Transport Prioritéit ginn. De Mouvement écologique fuerdert ënnert anerem een Tram am Süde vum Land.

Den Nohaltegkeetsministère huet viru Kuerzem dʹKonzept vun der Käschten-Notzen-Analys presentéiert, op dat de Mouvement écologique laang gewaart huet. Elo misst een dat awer och op déi sektoriell Pläng bezéien, esou dʹBlanche Weber.

Elo setzt een da just nach op dʹGemengen an natierlech och op dʹRegierung fir hei nach eng Kéier Amendementer duerchzeféieren.