D'Opwäertung vum Beruff ass nach mat ville Froe verbonnen. A Saache bilingual Kannerbetreiung feelt den Dialog mat der Regierung.

"Am Restaurant wiers du mat 2/3 net zefridden." Hannert deem Post, dee vill op Facebook gedeelt gouf, stécht d'APEG, d'Gewerkschaft vun de Sozialpädagogen. Zwar freet si sech iwwer d'Reform, si wier awer net ganz gerecht.