D'Entente vun de Clibb a Veräiner vun der Gemeng Réiser huet en Don vun 2'000€ gemaach, dëst fir d'Fondatioun Kriibskrank Kanner.

Am Kader vun der Generalversammlung vun der Entente vun de Clibb a Veräiner vun der Gemeng Réiser de 4. Februar 2019 an de Centre Culturel Béiweng huet de Comité vun der Entente mam Accord vun alle Veräiner déi Member an der Entente sinn, een Don vun EUR 2.000,- un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner gemaach. D’Madamm Weimerskirch huet bei där Geleeënheet d'Fondatioun kuerz virgestallt an och erkläert wat d’Aktivitéite vun der „Fondatioun Kriibskrank Kanner“ sinn. Spéitstens no deenen Explikatioune war jiddereen am Sall nach méi iwwerzeegt, datt déi Sue beschtens ugeluecht sinn. De Comité vun der Entente. »