De Gemengerot vun der Gemeng Manternach bei der Iwwerreechung vum Don vun 1.616,60 Euro un d'Associatioun "Wonschkutsch a.s.b.l."