D'Kanner an d'Personal aus der Crèche Kannerhaus vu Wolz hu mat ganz vill Äifer an Asaz Sue gesammelt.

Si ware ganz houfreg, fir ee Scheck an Héicht vun 1.145 Euro un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner ze iwwerreechen.