D'lescht Joer hunn d'Schüler aus dem Sportslycée wärend der Chrëschtzäit ganz vill Asaz a Solidaritéit gewise vis-à-vis vun de Kanner an de Jugendlechen deenen et gesondheetlech net esou gutt geet.

Si hu fläisseg Sue gesammelt esou dass si ee Scheck an Héicht vu 5500.-€ un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner konnten iwwerreechen.