2500 Euro, respektiv 1300 goufe fir de Projet vun enger eegener Wonsch-Ambulanz finanzéiert.

D'Wonschkutsch seet de Vältesfrënn zu Boukels an der Jeunesse Boukels-Géisdref villmools Merci fir d'Ënnerstëtzung.