De 7. Juli 2019 hat de Lions Club "Roude Léiw" mat senge Partner ATREX an HSRCL scho fir d'fënnefte Kéier seng "Driving Experience for Charity" um Site vum Centre de Formation pour Conducteurs an um Circuit vun der GOODYEAR zu Colmer-Bierg organiséiert.

Als Erléis vun dësem Dag konnte kierzlech 7 Schecken an Héicht vu jeeweils 5.000 Euro u folgend Leit an Associatiounen iwwerreecht gin:

- Fondatioun EPI – encouragement promotion intégration;

- den-i a.s.b.l. - syndrome de Marfan;

- Alupse Dialogue – Association Luxembourgeoise de Pédiatrie Sociale a.s.b.l.;

- Julie Gros – tumeur crânienne;

- Rahna – Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull a.s.b.l.;

- La Main Tendue a.s.b.l. Angela;

- SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon an online a.s.b.l.

Den Lions Club "Roude Léiw" seet een häerzleche Merci all deene Leit déi gehollef hun dozou beizedroen dass den Dag vun der "Driving Experience" esou e Succès gin ass: d’Besëtzer vun de Sportsween déi mam Publikum "baptêmes de piste" um Circuit GOODYEAR oder "balades" ronderëm Kolmer-Bierg gefuer sin (insgesamt eng 80 Sportsween an iwwer 370 Ausfahrten), de Sponsoren an den Garagen déi ee groussen Deel vun der Zomm vu 35.000 Euro erbruecht hun, de Propriétairen vun den Infrastrukturen zu Kolmer-Bierg souwéi den Event-Partner a Frënn vum Lions Club "Roude Léiw" déi gehollef haten dëst Evénement ze organiséieren. Sief nach ofschléissend gesot dass d'"Driving Experience for Charity" innerhalb vu 5 Joer wou se elo scho stattfënnt, kumuléiert déi erklecklech Zomm vun iwwer 117.000 Euro era bruecht huet, déi integral fir sozial Wierker an un Hëllefsorganisatiounen hei zu Lëtzebuerg gespent goufen.