Am Kader vum internationalen Männer-Dag huet den Shopping Center Massen verschidden Eventer organiséiert fir d'Fondation Cancer wärend dem Weekend vum 16ten an 17ten November ze ënnerstëtzen.

Wärend dësen zwee Deeg haten d'Clienten d'Méiglechkeet bei all Passage duerch d‘Kees, en Don vun 1 € un d’Fondatioun ze maachen. Zousätzlech gouf en Informatiounsstand mat Fräiwëlleger vun der Fondatioun organiséiert.

Mat Hëllef vun der Generositéit vun de Visiteuren am Akafszenter gouf e Gesamtbetrag vun 2.684,20 € gesammelt an dem Lucienne Thommes, Direktesch vun der Fondation Cancer, den 10. Dezember iwwerreecht.

« Le Shopping Center Massen récolte 2 684,20 € pour la Fondation Cancer »

Dans le cadre de la journée internationale des hommes, le Shopping Center Massen a organisé diverses actions pour soutenir la Fondation Cancer durant le week-end du 16 et 17 novembre. Durant ces deux jours, les clients avaient notamment la possibilité de faire un don de 1 € à la Fondation Cancer à l’issue de chaque passage en caisse. De plus, un stand d’information avec des bénévoles de la Fondation a été organisé.

Grâce à la générosité des visiteurs du centre commercial, c’est un montant total de 2 684,20 € qui a été collecté puis remis à Lucienne Thommes, directrice de la Fondation Cancer, en date du 10 décembre.