Am Kader vun hirem Summerfest hunn d'Garnecher Schoulkanner 2019 den Erléis aus dem Verkaf vun Iessen a Gedrénks un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner gespent.

D'Summerfest gëtt all Joers vum Schoulpersonal, der Maison Relais an den Elterevertrieder vu Garnech organiséiert. A verschiddenen Ateliere, vun Intefësche bis Fotobox, konnte sech d‘ Schoulkanner aus de Cyclen 1-4 den 3. Juli ameséieren an den Ofschloss vum Schouljoer 2018-2019 feieren. Bäi dëser Geleeënheet sinn am Ganzen 1730.- € Rescht bliwwen déi integral un Fondatioun gaange sinn.