D'lescht Joer hat d'City Concorde decidéiert, datt fir all am Shoppingzenter verdeelte Kleesercherstut, eng kleng Spend un SOS Kannerduerf Lëtzebuerg gemaach géif ginn.

Den 21. Januar 2020 konnt den Här Max Koster, Direkter vun der City Concorde, de Vertrieder vun SOS Kannerduerf Lëtzebuerg 2 500 Euro iwwerreechen.