Anstatt Chrëschtdagskaarten a Knupperten, hunn den Här an Madamm Heinen eng Bonne Action gemaach fir Fondatioun Kriibskrank Kanner.

Den Här an Madamm Heinen, hate sech vum Enn vum Joer zesumme gedinn an hunn decidéiert keng Chrëschtdagskaarten ze schreiwen an och keng Knupperten fir Silvester an den Himmel ze schéissen, an hunn déi Suen, déi dofir virgesinn waren, fir eng gutt Aktioun geholl, a konnten dem Benevole, Romain Henrion vun der Fondatioun Kriibskrank Kanner ee Scheck vun 1500.-€ iwwerreechen.