D'Kanner vun Mäerzeg ware wéi all Joer motivéiert, fir an hire Stroosse liichten ze goen.

D'Kanner hu mat voller Freed bei all Haus gesongen an hu vill Séissegkeete kritt. Bei deem een oder aneren gouf et och e bësse Geld. Sie wollten dat Geld awer net fir sech behalen an hunn hiert Liichtmëssgeld vun 185 Euro un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner gespent.