Wärend dem 1. Confinement hunn hir Cliente Stoffenmaske gebitzt an et sinn der esouvill ginn, dass si entscheet hunn, fir ee symbolesche Präis d'Masken ze verkafen an un d’Associatioun „Femmes en détresse asbl“ ze spenden.