Care Luxembourg Asbl huet vum Schäfferot vun der Gemeng Weiler zum Tuer an der Directrice vun der Maison Relais „Bei de Steekauzen“ e Scheck an Héicht vu 771,00 € entgéintgeholl.

Dëst ass den Erléis vum Verkaf vun de Lampionen, déi d'Kanner aus der Maison Relais mat vill Freed gebastelt a bemoolt hunn a kënnt dem Projet "Les 1.000 premiers jours d’un enfant au Niger" ze gutt.

RTL

© Gemeng Weiler zum Tuer