D'Sue koumen eran duerch de Verkaf vu Kaffi a Kuch op engem Stand zu Ettelbréck.

D'Elterevereenegung vun der portugisescher Schoul zu Ettelbréck (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Portugaise Asbl) an d'portugisesch Enseignanten hunn hir Ënnerstëtzung fir d'Fondation Cancer widderholl.

Duerch d'Organisatioun vun engem Stand zu Ettelbréck wou Kaffi a Kuch verkaf ginn ass, konnten si eng Spend vun 2.259,26 € sammelen. Dëse generéisen Don erméiglecht der Fondation Cancer hir Missioune weider ze realiséieren: Informéieren, hëllefen an d’Fuerschung ënnerstëtzen.

D’Direktesch vun der Fondation Cancer, d’Lucienne Thommes, huet allen Bedeelegte vun dëser Aktioun häerzlech Merci gesot fir dëse Solidaritéits-Geste.