"Lafen a Walken" fir de gudden Zweck, ass d’Veranstaltung, déi den dynameschen Veräin „Réidener Wanterlaf“ zënter Joren Ufank Januar zu Réiden/ Atert organiséiert.

Mam Erléis vun dem Event mat sportlichem Charakter, hun di Responabel vum Réidener Veräin sech virgeholl e gudd Wierk ze ënnerstëtzen. Viru kuurzem war et nees esou weit, fir am Kader vun enger Scheckiwerreechung, déi en Deel vun den Aktivitéiten vum Joer duerstellt, ze iwerreechen. No de Wierder vu Merci vum President Raymond Remakel déi un all Leit adresséiert waren, di an irgend enger Form hire Beitrag zum Erfolleg vun all denen Manifestatioune  bedeeligt waren, konnt d‘Presidentin Viviane Vermeer an d’Nicole Greiwelding de Scheck vun 1 000 Euro, den der Stëftung „ Wonschstär“ zugut könnt, mat engem oprichtigen Merci, entgéinthuelen. Uschléissend hun béid Scheckempfänger d‘Stëftung Wonschstär erklärt, déi sech zum Zil gesaat huet , Kanner an Erwuessenser ze hëllefen, deenen hiert alldeeglecht Liewen opgrond vu Krankheeten, Behënnerung, Onfäll oder Schicksalsschléi exrem belaascht gin an dat dem Grondgedanken entspriechend soll och jiddereen d’Méiglichkeet hun, seng Dreem ze verwierklechen. Bléiwt ze erwähnen, dat de Réidener Wanterlaf säit 2007 di impressionnant d’Somm iwert 197 445 Euro fir gudd Wierker gespend huet. Di nächst Ausgab vum Réidener Wanterlaf ass schon fir den 8. Januar 2023 virprogramméiert. (CR) (Text a Foto: Charles Reiser)