Gutt Noperen Asbl hat am September 2022 hiert traditionellt Stroossefest organiséiert. Bei enger flotter Feier hu si en Scheck an Héicht vun 1.234,56 € un den Télévie iwwerreecht.

RTL