De 7. Februar hate mir de Pleséier d’Recette vun der Raclette-Soirée vum Oktober un déi folgend 2 Associatiounen ze iwwerreechen:

- € 3.000 un APIA asbl (Association des parents et des infirmes adultes de la Fondation Kräizbierg asbl, https://www.kraizbierg.lu/fr/) vertrueden duerch den Här an d’Madamm Henri KNUPPERTZ.

- € 3.000 à Wonschkutsch asbl (https://wonschkutsch.lu) vertrueden duerch d’Häre Franz MAJCHRZACK a Carlo BIRSCHEIDT.