Ugefouert gëtt d'Lëscht vun den 2 Membere vum Schäfferot Myriam Binck a Mike Bolmer.

Net méi dobäi ass par Conter de laangjärege Buergermeeschter Antoine Rodesch, deen 1981 fir d'éischt an de Rammerecher Gemengerot gewielt gi war an zënter de Walen am Oktober 2005 un der Spëtzt vun der Gemeng stoung.

Hei den Iwwerbléck vun de Kandidaten:

 • Myriam Binck: 35 Joer, Bauer - Schäffin
 • Mike Bolmer: 43 Joer, Fonctionnaire - Schäffen
 • Sonja Kettmann ép. Soares Pereira: 53 Joer, Enseignante (chargée de cours) - Gemengeconseillère
 • Pierre Pletschette: 62 Joer, Pensionär - Gemengeconseiller
 • Frank Melchior: 48 Joer, Employé privé - Gemengeconseiller
 • Isabelle Berg-Bâlon: 46 Joer, Employée privée
 • Christophe Heymes: 32 Joer, Strategie- an Finanzberoder
 • Jacques Huberty: 50 Joer, Surveillant des Domaines (Ponts et Chaussées)
 • Louis Kauten: 31 Joer, Gemengenaarbechter
 • Anne-Marie Steimes: 45 Joer, Employée de l'Etat
 • Marc Wagner: 57 Joer, Fonctionnaire