T'ass méi wéi engem, wou de Plaffong momentan op de Kapp fält, well t'ass awer schonn laang zanter dem 16. Mäerz doheem ze setzen. Dofir gëtt et nees Zäit sech e puer Gedanken ze maachen wat déi lescht 2 Wochen komesch gelaf ass an do gëtt et genuch.
Iwwer Videokonferenz si mer verbonnen mam Jacques Kapp, Al Ginter, Lucien Czuga a Gérard Valerius.

10-05-2020 5 vir 12 - Bleift doheem