Nine Eleven, dat war virun 20 Joer. Do virdrun war d'Welt och Heiheem nach an der Reih. Et war quasi Alldag.
E Réckbléck mam Jean-Marc Sturm

11/09/2021 Aktualitéit virun 20 Joer