Do hu mir et awer wäit bruecht. Virun 20 Joer gouf sech beklot  dass et bezuelbarem Wunnraum feelt.
 E Réckbléck mam Jean-Marc Sturm.

20/11/2021 Aktualitéit virun 20 Joer