Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Robert Goeres

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- dass genuch Jonker deen Défi op sech huelen, Betriber ze grënnen, fir dass eis Wirtschaft flott an dynamesch bleift
- schéint Wieder fir dese Summer ze hunn, fir dass ech nach ka flott Plazen hei zu Lëtzebuerg entdecken
- vill Energie a Kraaft ze hunn fir kënne weiderhinn all Dag Vollgas ze schaffen