Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Max Biwer

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- Absolut Solidaritéit ënnert der Populatioun zu Lëtzebuerg fir dës komplizéiert Situatioun gemeinsam ze meeschteren fir esou d’Iwwerliewen an d’Oprechterhale vun den Aarbechtsplazen ze garantéieren.

- dass Leit ons weiderhin hiert Vertrauen schenke fir si iwwer all Froen an Demarchen zu hiren Immobilien ze beroden.

- méi perséinlech wënschen ech mir eng gesond a glécklech Famill virun allem fir d’Gebuert vun onsem 2. Jong, déi kuerz virun der Dier steet.