Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Jean-Louis Zeien

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- dass et eis all geléngt, déi gutt Asiichten ëmzesetzen, déi mir wärend dem Lockdown kritt hunn
- dass aus dem Consommateur e Consomm-Acteur gëtt an esou eng Well vu Solidaritéit entsteet, mat de Produzenten hei an am Süde vun der Welt, besonnesch mat deenen, déi um aneren Enn vun der Liwwerkette sinn
- dass d'Mënscherechter an d'Nohaltegkeet an der Ekonomie déi Plaz kréien, déi se verdéngen, fir dass d'Ekonomie am Déngscht vum Mënsch steet, an net ëmgedréint!