Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Tom Fairfax-Jones

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- Majo, mir wënschen deenen 3 Neien alles Guddes, vill Pleséier fir bei eiser Equipe ze schaffen a fir déi, déi schonn do sinn, eben halt och eng flott Ënnerstëtzung doduercher
- de Leitmotiv vu FARE ass Liewensqualitéit a genau dat wënsche mir onse Clienten
- dass déi Clienten, déi eng gutt Erfarung bei ons gemaach hunn, ons bescht Botschafter ginn