Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam France Von Roesgen

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- All 3. Meedchen op der Welt gëtt ënner 15 Joer bestuet an ech wënsche mir dass all Meedche fräi ass ze entscheeden a wéi engem Alter et bestuet gëtt
- d'vir läscht Woch huet d'Police a 46 Fäll vu Kannerpornografie hei zu Lëtzebuerg ermëttelt - ech wënsche mir dass do méi haart Strofen agesat ginn an dass esou d'Kannerpornografie gestoppt gëtt
- ech wënsche mir fir meng Famill dass mir laang gesond bleiwen an zesummen al ginn