Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Carlo Arendt

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- An eiser Geschicht, all Kéier wann eng Weltwirtschaftskris war, ass et zu engem Krich komm. Ech wënsche mir, dass d'Mënschheet zur Vernonft féiert.

- dass eis Regierung weider eis Betriber ënnerstëtzt, dass d'Wirtschaft erëm zou sech kennt. Zemools am Eventberäich brauche mir all Ënnerstëtzung.

- menger Famill a mir eng gutt Gesondheet, dass mir nach vill schéin Zäit kënnen zesumme verbréngen.