Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Conny Koob

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- dass de Stauséi, d'Häerz vum Naturpark Öewersauer, vun all Visiteur respektéiert gëtt an dass nees méi Leit dovu profitéiere fir mam Bus op de Stau ze kommen an och déi nei Navette notzen.

- dass d'Nuecht och mol erëm dierf Nuecht sinn an dat och iwwer d'Grenze vum Naturpark Our eraus. Doriwwer freeën sech net just d'Déieren an d'Planzen, mee och dem Mënsch deet et gutt.

- dass den Natur- & Geopark Mëllerdall sech ab 2022 dierf UNESCO Global Geopark nennen. Mir schaffen all Dag intensiv dru fir dësen Dram ze verwierklechen an hoffen, dass eis wonnerschéi Regioun et dës Kéier packt.