Um Dag vun de Sozialwalen geet et an der Bande Dessinée vun dëser Woch och ëm d'Liewen an enger Entreprise, an den ënnerschiddleche Vuë vu Management a Gewerkschaften. Dat Ganzt spillt an engem Fräizäitpark an deem all méiglech Monster de Visiteuren Angscht solle maachen fir si ze ënnerhalen.

12/03/2019 BD VUN DER WOCH (Zombillénium T.4)