Am COSL Magasinn dréit sech haut alles ëm den uerdentleche Kongress. Deen huet wéinst der Coronakris musse vum Mäerz an de Juni verréckelt ginn. Wéi gewinnt huet de President vum COSL a senger Ried  op d´Joer 2019 zeréck gekuckt an de Covid-19 war natierlech och een Thema, Rich Simon....

25.06.2020 COSL 18h15