Zu Schieren ass en Husky zougelaf

 Zu Schieren ass en Husky zougelaf. Et ass e Ritt, hien huet e brongt an e blot A.  Telefon 621 752 127