Zu Leideleng ass e klenge grénge Papagei zougeflunn. 

Zu Leideleng ass e klenge grénge Papagei zougeflunn. En ass eenegermoossen zoutraulech, léisst sech awer net afänken. Telefon 691 31 60 41