Zu Munneref am Lotissement Vorhouwen ass e klenge wäisse Bichon fortgelaf. En héiert op de Numm Charly. D'Telefonsmunner ass den 621 323 280.