Den 18ten Abrëll ass zu Nidderfeelen de Ziggy fortgelaf, en däischtergroe "Russisch Blau"-Kueder. De Ziggy ass ganz léif a verspillt, bei frieme Leit fäert hien awer e bëssen. Telefon  661 26 07 88